Stadgar

 Antagna vid årsmöte 2014-03-13 

                                            
Föreningens namn är
Riksföreningen ALLAS BARNBARN
för läsfrämjande generationsmöten i förskola och förskoleklass.

Riksföreningen Allas Barnbarn är en ideell förening med säte i Stockholm.
Alla som stödjer föreningens ändamål och arbete är välkomna som medlemmar, såväl enskilda personer som t ex företag, organisationer och kommuner.

1    Ändamål

Allas Barnbarn vill

a)    främja språkutveckling och läsintresse, främst bland barn i förskola och i förskoleklass
b)    skapa tillfällen för generationsmöten och kulturmöten i förskola/förskoleklass och på bibliotek
c)    stödja och skapa förutsättningar för att ta tillvara och vidareutveckla de erfarenheter och kunskaper som har vunnits genom Allmänna arvsfondens treåriga projekt ALLAS BARNBARN, projekt nr 99/037, och den utveckling av verksamheten som skett sedan dess.

2    Organisation

Allmänt

Allas Barnbarns verksamhet grundas på samverkan, ett nätverk av bibliotek, förskola, skola, pensionärsföreningar och studieförbund/avdelningar. Barnbibliotekarie eller motsvarande bör vara samordnare av verksamheten i kommunerna. Mottagande förskola/förskoleklass har ansvaret för pensionärernas verksamhet.

Föreningens verksamhet utövas på två nivåer

a)    Lokala arbetsgrupper med namnet Allas Barnbarn i …   kommun    
b)    Riksföreningens styrelse.

3    Uppgifter

Lokala arbetsgrupper har till uppgift

att     genom studiecirklar förbereda för generationsmöten och läsverksamhet i förskola/förskoleklass
att     stödja och vidareutveckla fungerande nätverk på lokal nivå
att     rekrytera pensionärer till verksamheten
att     för kommunens beslutsfattare lyfta fram vikten av att tillvarata den kompetens och det samhällsengagemang som pensionärerna erbjuder på ideell basis som ett komplement och en ytterligare dimension i det samarbete som barnbibliotekarier och förskollärare har i sin ordinarie verksamhet

att     alltid ha ett barnperspektiv i verksamheten - kvalitet och trygghet är viktiga nyckelord

En barnbibliotekarie/motsvarande bör vara samordnare, i övrigt görs arbetsfördelningen efter lokala förutsättningar och önskemål.

Lokala arbetsgrupper bör hålla minst två protokollförda möten per år, varav ett planeringsmöte och ett uppföljningsmöte/ årsmöte. Årsmötesprotokollen sänds till riksföreningens styrelse.

Riksföreningens styrelse har till uppgift

att     vara ett rådgivande och samordnande organ i frågor som berör verksamheten
att     följa utvecklingen på områden som berör föreningens verksamhet
att     medverka vid framställning av studiematerial för cirkelverksamhet i de lokala arbetsgrupperna
att     informera om nyheter som rör läsfrämjande, barnlitteratur, pedagogisk litteratur och barnkultur inom området.
att     vara årsmötets verkställande organ.

4    Medlemskap

Medlemskap i Riksföreningen Allas Barnbarn beviljas:
a) enskild person eller organisation som ingår i en lokal arbetsgrupp
b)  enskild person eller organisation som bidrar ekonomiskt.

5    Ekonomi

Riksföreningen söker anslag hos myndigheter, institutioner, företag och organisationer, eller erbjuder stödmedlemskap mot årlig avgift av fastställt belopp.

Lokala arbetsgrupper bör söka medel i första hand hos kommunen men även hos tänkbara sponsorer.

6    Föreningsmöten

Riksföreningens styrelse skall hålla minst två protokollförda möten per år, varav ett årsmöte.

Årsmötet skall hållas senast den 15 april. Kallelse sänds ut sex veckor innan. Till årsmötet inbjuds medlemmar som är registrerade i Riksföreningen.

Röstberättigade är förutom styrelsen, samt beroende på storlek, en till två representanter för de lokala arbetsgrupperna.

Styrelsen består av ordförande samt ytterligare fyra ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande och  samtliga ledamöter väljs av årsmötet. Mandattiden är ett år för ordförande, två år för ordinarie ledamot, samt ett år för suppleant.
 

Nyval/återval sker för halva antalet ordinarie ledamöter varje år. Styrelsen fördelar befattningar och arbetsuppgifter inom sig. Styrelsen kan adjungera sakkunniga ledamöter för särskilda frågor. Följande ärenden behandlas på årsmötet:
-    val av mötesfunktionärer
-    justering av röstlängden
-    fastställande av dagordning
-    styrelsens redovisning av årets verksamhet och ekonomi
-    revisionsberättelse
-    fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
-    beslut om handlingsprogram
-    fråga om ekonomiska ersättningar
-    fastställande av budget
-    beslut om årsavgift
-    val av ordförande
-    val av övriga styrelseledamöter
-    val av revisorer
-    val av valberedning
-    behandling av övriga till årsmötet anmälda ärenden

7    Revision

Riksföreningens ekonomi, förvaltning och verksamhet revideras årligen av revisorer som valts på årsmötet. Revisionsberättelse och granskade handlingar lämnas till ledningsgruppen senast två veckor före årsmötet för presentation på årsmötet.

8    Valberedning

Valberedning om 3 personer väljs på årsmötet.

9    Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie årsmöte, om frågan har tagits upp i inbjudan till årsmötet. Sådant beslut fattas av minst två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Beslutet skall även ange från vilken tidpunkt nya stadgar eller tillägg till stadgarna skall gälla.


10    Upplösning av föreningen

Årsmötet beslutar om upplösning av riksföreningen, om omständigheterna så påkallar. Beslut tas med stöd av minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande röstberättigade. Årsmötet beslutar om hur eventuella tillgångar skall fördelas.